Címlap Rendeletek
Ma 2021. február 28., vasárnap, Elemér napja van.
Holnap Albin napja lesz.
Rendeletek


Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (XI.03.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről PDF Nyomtatás E-mail
Önkormányzat - Rendeletek

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2020. (XI.03.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről


Kétbodony Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (3) és 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.


Általános Rendelkezések


1.§ (1) Az önkormányzati rendelet Kétbodony közigazgatási területén lévő működő római katolikus köztemető és evangélikus köztemető (továbbiakban: köztemetők) létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra terjed ki, amely a 9/2 hrsz. és 249. hrsz. alatt helyezkedik el.

(2) A 9/2 hrsz. és 249 hrsz. alatt található Ravatalozók Kétbodony Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonát képezi.

(3) A köztemetők fenntartásáról (üzemeltetéséről, temetkezési emlékhelyről) az önkormányzat gondoskodik.

(4) A köztemetőkben a sírhelyek, urnafalak kialakításával, átalakításával, síremlék felállításával, felújításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok a polgármester hatáskörébe tartoznak.

(5) A temetkezési tennivalókat a hozzátartozó, temetőgondnok, temetkezési vállalkozó látja el. A temetkezés technikai előkészítését, lebonyolítását bármely temetkezési vállalattól megrendelhetik a hozzátartozók.

(6) A köztemetők fenntartója felekezethez való tartozás, vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül- figyelemmel az állam által is elismert vallási szokásokra - lehetővé teszi a halottak eltemetését.

(7) A köztemetőkben polgári (katonai) és egyházi szertatással (pl. katonai tiszteletadással) történő temetés egyaránt lebonyolítható.


(8) Nem működő bezárt temetők:

a)     A Madách úton lévő, 105 hrsz.-on nyilvántartott Római Katolikus temető,

b)     A Tó úton lévő, 244 hrsz.-on nyilvántartott Izraelita temető,

c)     A Tó úton lévő, 245 hrsz.-on nyilvántartott Római Katolikus temető.

(9) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemetők tulajdonosára, a köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végzőkre, illetve mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiket a köztemetőkben végzett tevékenységük, vagy a köztemetők használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek, vagy kötelezettségek terhelnek.


2.§ (1) A Kétbodony 9/2 hrsz. alatt működő és a 249 hrsz.-on nyilvántartott működő köztemetők fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat gondoskodik.


A kegyeletgyakorlás rendje és a temetési helyek gondozásának szabályai


3.§ (1) A köztemetőkben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, a temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.

(2) A megváltott temetési helyek gondozásáról, fenntartásáról a temetési hely fölött rendelkező köteles gondoskodni.

(3) A temetési helyek nem forgalomképesek. A rendelkezési jogról lemondani csak az önkormányzat javára lehet.

(4) Minden látogató kötelessége a köztemetőknek, valamint a környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.


4.§ (1) Kétbodony közigazgatási területén temetni csak a köztemetőkben és az ott kijelölt sírhely sorokban és az urnafalban szabad.

(2) Hamvasztásos temetés esetén az urnát lehetőleg a már meglévő sírban, külön sírhelyben vagy az urnafalban kell elhelyezni.


Ravatalozó használata

5.§ (1) A halottat a halott vizsgálat befejezése után, lehetőleg azonnal, de legkésőbb 16 órán belül a ravatalozóba kell szállítani, ahonnan a temetés történik. Kórházban elhalálozott, valamint tudományos intézetben, vagy máshol boncolt halottak szállítása 16 órán túl is történhet.

(2) A ravatalozó igénybevétele ingyenes.

(3) A ravatalozó rendben tartatásáról az önkormányzatnál foglalkoztatott temetőgondnok gondoskodik.

(4) Temetés után a hozzátartozók kötelesek rendet rakni, és a helyiségeket kitakarítottan átadni a temetőgondnoknak.

A Hűtőkoporsó használata

6.§ (1) A temetkezéshez a hűtőkoporsó használata kötelező. A hűtőkoporsó használata az evangélikus temető ravatalozójában vehető igénybe.

(2) A hűtőkoporsó szakszerű használatáért a temetőgondnok felelős.

(3) A hűtőkoporsót a használat után a hozzátartozó köteles tiszta állapotban otthagyni.


Temetői rend


7.§ (1) A temető nyitvatartási rendje:

a) március 1-től szeptember 30-ig 6.00-20.00 óráig

b) október 1-től március 1-ig 7.00-18.00 óráig

c) október 28-tól november 4-ig 7.00-22.00 óráig.

(2) A köztemetőkben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a köztemetők rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az önkormányzat jogosult.

(3) Tilos

a) a temetési helyen, vagy körülötte a gondozáshoz használatos szerszámok és eszközök tárolása,

b) a temetési helyek környékét felásni, a temetőterületéről a talajt (földet) elhordani vagy sírfeltöltésre használni.

(4) A temetési helyek gondozása során biztosítani kell, hogy a tevékenység mások kegyeleti érzéseit ne sértse, mások sírgondozási tevékenységét, közlekedését ne akadályozza, temetés alatt a szertartást ne zavarja.

(5) A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal kell végezni, hogy más sírhelyeket ne rongáljon, ne szennyezzen be.

(6) A temetési helyeken kívüli területekre az önkormányzat vagy az általa megbízott személy vagy szervezet ültethet növényt.

(7) A temető területére kizárólag az alábbi gépjárművek hajthatnak be:

a) a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járművek,

b) a mozgásukban korlátozott személyeket szállító járművek,

c) azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges nagyméretű eszközöket, anyagokat szállítanak.


8.§ (1) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.

(2) A temetőbe a vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos.

(3) A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét kivinni csak az önkormányzat írásbeli engedélyével lehet.

(4) A köztemetőkben szemetet csak a kihelyezett konténerben lehet elhelyezni. Kő, beton továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos.

(5) A temetések alkalmával vagy javítás céljából megbontott síremléket, sírkeretet 1 éven belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen síron tárolni nem szabad, elszállításukról az eltemettető haladéktalanul köteles gondoskodni.


9.§ (1) Zsúfoltság elkerülése és feljárati út miatt, tilos újabb sírhelyet létesíteni a ravatalozó 15 m-es körzetében.

(2) Tilos a temetőben tüzet gyújtani.

(3) Tilos a temető kerítésén kívülre koszorút vagy hulladékot átdobni.

(4) Tilos rádió, magnetofon, mobiltelefon és egyéb elektronikai eszköz bekapcsolásával a temető csendjét megzavarni.

(5) Temetés napján tilos síremléket bontani, építeni, zajongni.

(6) Tilos a temetőben síremlékeket megrongálni.

(7) Tilos a temetőben vadon nyíló virágokat leszedni.

(8) Tilos másik sírról virágot, koszorút, virágtartót és egyéb kegytárgyakat illegálisan eltulajdonítani.


10.§ (1) A sírok rendszeres gondozását a hozzátartozók (megbízott személyek) végzik. Az elhunytak hozzátartozói kötelesek a sírok környékét is karbantartani, rendszeresen gondozni.


(2) Tilos az 50 évesnél idősebb síremléket áthelyezni.


(3) Tilos a lebontott síremléket a temetőben hagyni. Elszállításáról a síremlék tulajdonosa azonnal, de legkésőbb 3 napon belül köteles gondoskodni. Ezen idő után az önkormányzat a síremlék tulajdonosa költségén elszállítja.

(4) A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely (sírhant) körül a füvet gondozni, lekaszálni.


11.§ (1) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelezettség elmulasztásakor az önkormányzat a kötelezettet felszólíthatja a helyreállításra, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, eltávolítását.


(2) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket az építőnek azonnal el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő 1 munkanapon belül az önkormányzat a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.


A temetési helyek gazdálkodásának szabályai és a temetkezés rendje


12.§ (1) (a) A kétbodonyi állandó lakhelyű elhunytak esetében 10.000, -Ft/sírhely megváltási díjat kell fizetni mindkét köztemetőben (9/2 hrsz. és 249 hrsz.) az önkormányzat részére.

(b) 25 évre váltható meg a sírhely.


(2) A kétbodonyi állandó lakhelyű elhunytak esetében újra váltási díjat nem kell fizetni.


(3) Nem kétbodonyi állandó lakhelyű elhunytak részére –az önkormányzathoz írásban benyújtott kérelem alapján 20.000 Ft-ért 25 évre váltható sírhely. Írásban benyújtott kérelem alapján sírhely előfoglalás lehetséges.


(4) A ravatalozó használata díjmentes.


(5) A köztemetőkben a temetésre használt helyek a következők:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

c) gyermeksírhely,

d) sírbolt (kripta),

e) urnafal.


(6) Díszsírhelyek a köztemetőknek erre a célra meghatározott részén jelölhetők ki, melyeket a Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő- testülete adományoz.


A sírhelyek, sírboltok méretezése


13.§ (1) A sírhelyek méretezése:

a) egyszemélyes sír hossza 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 200 cm,

b) kettős sírhely hossza 210 cm, szélessége 190 cm, mélysége 200 cm,

c) rátemetéses sír hossza 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 250 cm.

(2) A koporsósírbolt belső méretei: hosszúsága 280 cm, szélessége koporsónkként 190 cm, mélysége 190 cm.

(3) A sírok egymástól lévő távolsága 90 cm. A sorok közötti távolságnak 0,60-1,0 méternek kell lenni. A sírhelytáblák között legalább 2 m-es utat kell hagyni.


Sírhelyek megváltása és újra váltása, sírhelyek kijelölése


14.§ (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az alábbi:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

c) sírbolt (kripta) esetén 80 év,

d) urna sírhelybe történő elhelyezés 25 év,

e) urna urnafalban történő elhelyezés 25 év.


(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újra váltható), kivéve, ha a temető, vagy a sírtábla lezárásra, átrendezésre kerül.

(3) A sírhelyek csere-, adásvétel, vagy öröklés tárgyai nem lehetnek.

(4) A temetésekről nyilvántartást kell vezetni, ezért a temetőgondnok felelős.

(5) Új sír helyét a falugondnok, akadályoztatása esetén a polgármester jelöli ki.

(6) Sírhely kijelölése úgy történhet, hogy egyvonalban legyen a mellette lévőkkel, és ne akadályozza a szomszédos sírok megközelítését.

(7) Új sírhelyet elsősorban a megkezdett sorban lehet létesíteni. Hozzátartozói kérésre engedélyezhető –megfelelő feltételek esetén– lehetséges a korábban eltemetett hozzátartozó mellé temetés vagy urnás temetéskor a hozzátartozó sírjába történő elhelyezés. Nem lehetséges a régi, idegen sírok tetszőleges igénybevétele.


Köztemetés


15.§ A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha *

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) * Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.

(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

(4) * A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

(5) * Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el.


(6) A köztemetéssel kapcsolatos önkormányzati hatásköröket a polgármester gyakorolja.


A köztemetők üzemeltetése, a kegyeleti közszolgáltatás


16.§ (1) A nyilvántartó könyv és a sírbolt könyv vezetéséről és megőrzéséről a Kétbodony Község Önkormányzata gondoskodik.

(2) A temetési helyek megváltási és újra váltási díjának beszedéséről az önkormányzat gondoskodik.


A temetkezési szolgáltatások, vállalkozói tevékenységek feltételei


17.§ (1) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek. A temetkezési szolgáltatók kötelesek a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

(2) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit külön megállapodás szerint vehetik igénybe.

18.§ A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók a tevékenységük során keletkező hulladékot saját telephelyükre vagy hulladék-gyűjtőhelyre kötelesek elszállítani.


Záró rendelkezések


19.§ (1) E rendelet 2021. január 1-én lép hatályba.

(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2015. (VI. 10.) önkormányzati rendelet.


Kétbodony, 2020. november 2.

  

Halász Judit


Jele Tibor

polgármester


jegyző


 
Az ASP projekt bemutatása PDF Nyomtatás E-mail
Önkormányzat - Rendeletek

Az ASP projekt bemutatása

Kétbodony Község Önkormányzata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében támogatást nyert a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01310 azonosító számú " Kétbodony Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" című pályázatával. A támogatói okirat 2017. 07. 26-án aláírásra került Miniszterelnökséggel.

A vissza nem térítendő támogatás összege: 7.000.000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt megvalósítási helyszínei: A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal kétbodonyi, szentei, kisecseti, szátoki, tereskei és nógrádsápi kirendeltségei.

A projekt célja, hogy Kétbodony Község Önkormányzata és a társult önkormányzatok sikeresen csatlakozzanak az Önkormányzati ASP rendszerhez. A projekt megvalósítása során sor kerül az ASP rendszer helyi működtetési feltételeinek (műszaki, technikai, infrastrukturális) kialakítására, az Önkormányzatok munkatársainak felhasználói oktatására, a bevezetett rendszerek adatfeltöltésére (szakrendszerek migrációjára), működtetési keretek kialakítására (szabályzatok alkotása, módosítása), valamint a szolgáltatási szerződés megkötésére a Magyar Államkincstárral.

A következő szakrendszerekhez csatlakozunk:

  • iratkezelő rendszer,
  • gazdálkodási rendszer,
  • ingatlanvagyon-kataszter,
  • önkormányzati adórendszer
  • ipar- és kereskedelmi rendszer,
  • hagyatéki leltár rendszer,
  • elektronikus ügyintézési portál rendszer.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. június 30.

A projekt célja az adminisztratív terhek csökkentése, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás kiépítése az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése érdekében.

A projekt főbb elemei:
Eszközbeszerzés: A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal csak részben rendelkezik az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel bíró, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközökkel, ezért a projekt során kártyaolvasók, munkaállomások, monitorok és egyéb számítástechnikai eszközök beszerzése valósul meg.
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: A projekt megvalósítása során megtörténik az Informatikai Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési szabályzat, valamint a Hivatalban használt érintett szabályzatok ASP működési rendjéhez való igazítása.
Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása: Megtörténik az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatás rendszeréhez való csatlakozás és ennek segítségével az iparűzési adó-bevallás ügytípus elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása a vállalkozások felé az ASP tájékoztatási portálon megjelölt módon.
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: Megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migráció/adatbetöltés az egyes szakrendszerek tekintetében. Azok a szakrendszerek kerülnek migrálásra, amelyeket az önkormányzat jelenleg is használ. A migrációt ASP központ által központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével végezzük.
Tesztelés, élesítés: A kialakításra kerülő szolgáltatások működésének megfelelősége, valamint a migrált adatok tesztelése, ellenőrzése tesztforgatókönyv alapján történik, mely a rendszerek élesítésével, valamint a Szolgáltatási Szerződés megkötésével zárul.
A projekt eredményeképpen Kétbodony Község Önkormányzata sikeresen csatlakozik az ASP rendszerhez.


 
2/2020 (IV.20.) sz. polgármesteri határozat PDF Nyomtatás E-mail
Önkormányzat - Rendeletek


 
TÁJÉKOZTATÓ PDF Nyomtatás E-mail
Önkormányzat - Rendeletek

TÁJÉKOZTATÓ KORONAVÍRUS MEGFÉKEZÉSE ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL
KÉTBODONYI LAKOSOK RÉSZÉRE

Felhívom tisztelt lakosok figyelmét, hogy a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett

veszélyhelyzetre tekintettel a tömeges megbetegedéssel járó humánjárvány következményeinek

elhárítása érdekében az önkormányzatnál az ügyfélfogadás 2020. március 17-tól határozatlan

ideig a következők szerint módosul:

Az ügyfélfogadás 2020. március 17. napjától határozatlan időre szünetel.

Kérjük, hogy ügyeiket – amennyiben az a jellegét tekintve lehetséges – elektronikus úton

( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ), ügyfélkapun keresztül, telefonon, sms-ben, postai úton intézzék.


A hivatal munkatársaival történő kapcsolattartás:

A személyes ügyfélkapcsolat kizárólag az ügyintézővel telefonon

(Berta Tímea 06-30-422-1093 vagy Boskó-Dénes Henrietta 06-30-264-0654 számokon)

előre egyeztetett, halaszthatatlan ügyben (pl. haláleset) - lehetséges.

Egyéb kérdés megválaszolására, kérem az alábbi számokon érdeklődjön:

Halász Judit polgármester: 06-20-250-8166

Jele Tibor jegyző: 06-30-895-5929

______________________________________________________________________________

A  Rétsági  Járási  Hivatal osztályvezetője  értesíti  a  lakosságot,  hogy  a  Járási  Hivatalnál

foglalkoztatott ügysegéd 2020.03.16.-tól visszavonásig nem látja el a települések látogatásával

kapcsolatos ügysegédi teendőit.

Kormányablak: 06-35-795-034

Hatóság és Gyámügy Osztály:06-35-795-043

Foglalkoztatási Osztály: 06-35-550-118


A Kétbodonyi Művelődési Ház, Könyvtár és Ifjúsági klub határozatlan ideig zárva tart !

Orvosi rendelésről, még nincs hivatalos információnk ! A receptek felírása telefonon

lehetséges a romhányi rendelő telefonszámán: 06-35/355-257. A falugondnok

természetesen a gyógyszereket kiváltja.

-A falubusz kórházba, járóbeteg szakrendelésre átmeneti ideig nem szállítja a betegeket.

-A vírusos tüneteket észlelők telefonok keressék meg rendelőt (06-35/355-257),

ne hagyják el az otthonukat!

A rétsági járóbeteg ellátás 2020.03.-16-tól előre láthatóan 2020.03.31.ig zárva lesz,

semmilyen szakorvosi ellátás és betegelőjegyzés nem lesz.


IDŐSEK VÉDELMÉBEN:

-Kérjük, hogy az idősek (65 év felettiek) maradjanak otthon!

Bolti bevásárlásukat lehetőleg családtagjaik intézzék. Amennyiben nincs lehetőségük, az

önkormányzat felé jelezzék, a helyi üzletekből az alapvető élelmiszerek beszerzésében

tudunk segítséget nyújtani.


MEGELŐZÉS ÉRDEKÉBEN
:

Munkába, csak akkor menjünk, ha teljesen egészségesek vagyunk.

A legenyhébb légúti fertőzéses tünet (torokfájás, nátha, köhögés), egyéb akut betegség

(hasmenés, hányinger) hőemelkedés, láz esetén maradjunk otthon és TELEFONON kérjünk

segítséget a háziorvostól. Ne menjünk a rendelőbe, csak abban az esetben, ha ezt a háziorvos kéri.

A megnövekvő telefonhívások miatt legyünk türelmesek a rendelő hívásakor.

Láz (38 C fölött), hirtelen kezdődő erős köhögés, légzési nehezítettség esetén azonnal hívjuk

telefonon a háziorvosi rendelést, vagy az orvosi ügyeletet. Semmiképp ne menjünk személyesen oda,

csak telefonon konzultáljunk az orvossal, aki egy részletes kikérdezést követően dönt a teendőkről.

Mossunk gyakran kezet meleg szappanos vízzel, szellőztessünk gyakran, fertőtlenítsük az ajtók kilincseit.

Hazaérkezést követően azonnal mossunk mindig kezet. Mossuk a kezeinket szappannal legalább 1 percig,

majd meleg vízzel alaposan öblítsük le. Kézmosást követően tanácsos az arcunkat is megmosni.

Nyilvános helyeken történő kézmosást követően csak papírtörölközőt használjunk, melyet kézmosás

után ne dobjunk el, azzal fogjuk meg a mosdó ajtajának kilincsét.

Tartózkodjunk otthon. Idős emberek egyáltalán ne hagyják el otthonukat, a munkaképes korúak

csak a munkába menjenek, majd a halaszthatatlan ügyintézéseket követően ők is tartózkodjanak

otthon gyermekeikkel együtt.

Ne menjünk moziba, színházba, hangversenyre, sporteseményre, piacra ne üljünk be vendéglőbe,

kávézóba, kocsmába, még a kocsmaudvaron se ácsorogjunk, akkor sem, ha csak néhányan vagyunk,

mert minden csoportosulás növeli a vírusterjedés veszélyét. Legyünk viszont sokat a szabad levegőn,

kiránduljunk, kertészkedjünk, túrázzunk.

Halasszuk el a családi rendezvényeket (születésnap, névnap, lakodalom, házassági évforduló,

keresztelő…),ne menjünk senkihez sem beteglátogatóba, ne látogassuk meg az újszülötteket és a

fiatalok se szervezzenek és tartsanak most semmilyen baráti összejövetelt, bulit.

Ha haláleset történik a családban, csak a legközvetlenebb családtagok vegyenek részt az elhunyt

temetésén.Minden olyan helyen, ahol idegenekkel együtt kell hosszabb-rövidebb ideig tartózkodnunk,

tartsunk 1 méternél nagyobb távolságot a másik embertől. Különösen figyeljünk erre a boltok

pénztárainál történő sorban állásoknál, várakozásoknál boltokban, gyógyszertárban, orvosi rendelőben,

vagy a rendelő előtt történő várakozásnál, autóbusz megállóban és a munkahelyeinken is.A szükséges

bevásárlásokat előre tervezett bevásárló listával, célirányosan végezzük, a lehető legkevesebb

időt töltve a boltokban.

Előre is köszönöm megértésüket, türelmüket, kérem együttműködésüket! 


Kétbodony, 2020. március 16.

Halász Judit

polgármester

 
A választható önkormányzati képviselők számának megállapítása PDF Nyomtatás E-mail
Önkormányzat - Rendeletek

Határozat választható képviselők számáról

 
« ElsőElőző12KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 2